Salgs- og leveringsbetingelser

1.​ Anvendelse

1.1 ​Nedenstående betingelser er gældende for alle aftaler om Studsgaard A/S, CVR-nr.: DK 29 92 78 633, salg og levering af produkter, reservedele og til­knyttede ydelser.

2.​ Aftalegrundlag

2.1 ​Betingelserne udgør sammen med Studsgaard A/S´s tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til kunden. Kundens indkøbsbe­ting­elser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

2.2​ Studsgaard A/S forbeholder sig ret til at afslå og/eller ændre i de af køber fremsendte order.

2.3​ Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3.​ Fuldmagt

Ingen person/selskab såsom agent eller forhandler er bemyndiget til at fremsætte tilbud, foretage tilføjelser/ændringer i de af sælger fremsendte tilbud. Studsgaard A/S påtager sig intet ansvar for sådanne.

4.​ Priser

4.1 ​Priser er i henhold til fremsendte ordrebekræftelse. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 ​Studsgaard A/S forbeholder sig ret til at ændre prisen såfremt der foreligger ændringer i underleverandørpriser, lønniveau, inflation, råvarepriser eller lignende på mere end 5% i forhold til ordrebekræftelsen.

4.3​ Ved eksport afregnes der altid i Danske kroner.

5. ​Betaling

5.1 ​Betaling skal ske som stipuleret i ordrebekræftelsen

​5.2 ​Alle omkostninger ved betalingsoverførsel samt evt. sikkerhedsstillelse afholdes af køber.

5.3​ Ved forsinket betaling beregnes 1,5% i rentetillæg pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker.

5.4 ​Det solgte produkt forbliver Studsgaard A/S´s ejendom indtil fuld betaling er Studsgaard A/S i hænde. Studsgaard A/S er således berettiget, men ikke forpligtet, til at tage det solgte produkt tilbage såfremt køber helt eller delvist misligholder sin betalingsforpligtelse.

6.​ Tilbud

6.1 ​Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for virksomheden, medmindre virksomheden meddeler kunden andet.

7.​ Levering

7.1 ​Studsgaard A/S leverer alle solgte produkter AB fabrik hvis ikke andet er aftalt.

​7.2 ​Studsgaard A/S leverer alle solgte produkter, reservedele og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af ordrebekræftelse. Studsgaard A/S har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet.

7.3​ Hvis Studsgaard A/S forventer en forsinkelse i leveringen af produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser, informeres køber om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

8.​ Reklamationer

8.1 ​Reklamationer skal modtages senest 14 dage efter modtagelse af produktet. Køber er således forpligtet til straks at undersøge alle modtagne varer. Reklamationer efter nævnte frist kan ikke imødekommes.

​8.2 ​Ved berettige reklamationer har Studsgaard A/S ret til at udbedre produktet eller levere ombytningsenheder straks efter modtagelsen af returvaren.

8.3 ​Inden rimelig tid efter at virksomheden har modtaget meddelelse fra kun­den om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

​Kunden skal efter anmodning sende defekte dele til virksomheden. Kunden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til virksomheden. virksomheden bærer omkostningerne ved og risikoen for dele under transport til kunden, hvis fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

​8.4 ​Inden rimelig tid efter at virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 8.3 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper virksomheden fejlen eller manglen ved at: (I) udskifte eller reparere defekte dele, eller (II) sende dele til kunden med henblik på kundens egen udskiftning eller reparation.

9.​ Produktansvar

9.1​ Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

​9.2​ Studsgaard A/S er kun ansvarlig i henhold til den tegnede produktansvarsforsikring, som kan rekvireres i kopi af køber

​9.3​ Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Studsgaard A/S ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

​9.4 Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Studsgaard A/S ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

10.​ Værneting og retsvalg

10.1 ​I tilfælde af eventuelle tvister parterne imellem skal retssag anlægges ved Studsgaard A/S hjemting (Retten i Hjørring) idet parterne forpligtiger sig til at vedtage Hjørring som Værneting og at sagen skal afgøres efter dansk ret, herunder reglerne i den internationale købelov.

11.​Afslutningsbestemmelser

11.1 ​Ændringer og tillæg er kun gyldige såfremt de accepteres skriftligt af begge parter.

Få et slidstærkt tilbud lige her

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om, hvad vi kan gøre for jer

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Vi besvarer alle henvendelser inden for 24 timer.

Felter markeret med * skal udfyldes.​

Er du interesseret?

Vi vil gerne høre fra jer

​Vores kompetencer spænder bredt og vi brænder for at hjælpe dig, hvorfor du altid er velkommen til at kontakte os for yderligere spørgsmål. Vi udarbejder naturligvis også et uforpligtende tilbud på din opgave.

Telefon

98 42 72 66

Adresse

Fiskerihavnsgade 41, 9900 Frederikshavn

Klik her for rutevejledning

Studsgaard – CVR: 29927863

Her holder vi til

Hvis I hellere har lyst til at besøge os, vil vil meget gerne have jer på besøg. Se herunder vores vi holder til.